Инфографиката е инструмент за визуализиране и предаване на информация чрез различни графични символи и текст (като наличието на текст е силно ограничено).

Дизайнът на инфографика не винаги е плод на креативността на автора, понякога е нужно и спазване на определени правила при визуализацията. Така те създават една своеобразна рамка, в която трябва да твори дизайнерът, така че информацията да бъде ясна и точна за крайният потребител. В тази статия ще Ви запознаем с 6 основни принципа при изграждането на перфектната инфографика.

1.Хармония

Когато чуем хармония често съзнанието ни свързва термина с музиката. Зад определението за хармония стои следното: “Хармонията е наука за точно определен строеж, взаимоотношение, роля и организация на акордите, която носи удовлетворение и удоволствие.”  Именно същото важи и за инфографиката.

Когато потребителят гледа инфографиката трябва да разбере интуиктивно, че различните парчета в композицията са свързани по смислов и най – важното – разбираем начин за гледане.

Ще обясним петте различни похвата за инфографики, изградени върху хармоничен критерии.

 • крайност – този принцип се използва най – често за хармонични инфографики за плакати или в медиите за масова комуникация. Тук елементите са подредени равномерно един спрямо друг, за да предложи на зрителя плавно да се запознае с информацията
 • сходство – елементите са подобни по форма и макар и хаотично разположени, създават чувство за баланс и хармония
 • непрекъснатост – тук структурните елементи са разпределени така, че се изгражда представа за вълна или рязко прекъсване на сцената за да бъде максимално добре разбираемо съобщението.
 • повторяемост – елементите се повтарят в определена последователност, с цел равномерно да се разпредели вниманието на читателя за важните и второстепенни структури в композицията.
 • ритмичност – този похват е един от най-често използваните. Усещането за последователност е рязко изразено, като често в определена част от структурата се залага на първостепенни елементи подредени в определена закономерност за да изпъкне добре информацията.

2. Баланс

Този метод се използва предимно от сериозните компании и институции, с цел информацията да се предаде максимално точно и структурирано и  доверено съдържание. Разграничават се 3 различни метода на изобразяване:

 • симетричност – елементите са подредени равномерно спрямо определена ос, като често играе ефекта на огледалния образ
 • асиметричност – елементите са подредени спрямо определена ос, но този път липсва ефекта на огледалото. От едната страна графичните елементи се различават по форма спрямо другите, но се запазва убеждението на потребираля за равнопоставеност на информационно ниво.
 • кръгообразно изобразяване – елементите са подредени сферично спрямо дадена точка като тя е основополагаща. Този метод е подходящ, когато искаме да поставим акцент спрямо дадена информация в средата на сферата.

3. Йерархичност

Йерархията е от решаващо значение, за да се разбере, с един поглед, какви елементи сред присъстващите на страницата са най-важни.

Сред методите ярко се изразяват 3 основи за изграждането:

 • дървовидно – от най – важният елемент следват поредица от разклонения към по не важните – създава се визията на дърво
 • гнездовидно – осъществява се връзката родител – дете, като родителите са важните елементи а децата играят второстепенните елементи
 • плътност – големината на основните елементи е в пъти по голяма от второстепенните, но идеята е да се запази формата и второстепенният елемент пояснява първостепенния

4. Пропорционалност

Тук можем да отправим лека препратка към принципа на хармоничност – там бяхме споменали, че един от подпринципите е ритмичността. Тук това правило важи с пълна сила. Елементите са подредени според различна логика, като често се използват математически алгоритми, принципи на подредба на пъзел, рационалната подребна и т.н. На места е добре да се оставят празни пространства или пасажи с текст, така че да се фокусира вниманието върху пропорционалните елементи.

5. Акцентиране

Целта на проектирането на инфографика е и да предаде точно и определено съобщение. Прекъсването на подредеността и монотонността в този принцип става, чрез заменянето на формата на даден елемент, като целта е акцент върху него. Друг вариант е използването на едни и същи форми, но цвета на акцентиращия елемент е добре да бъде в разък контраст с цялостната картина.

6. Контраст / Сходство

С идеята за създаване на ритмичност в проекта си, често ние предизвикваме монотонност и еднообразие в инфографиката, като акцента се губи. Именно заради това добавяме два подхода към горния – сянка и светлина и линейност. Чрез първият подход задаването на по-голяма плътност на важните и сигнални елементи, информацията е точно и ясно заявена. При вторият, чрез добавянето на различни форми в дадена последователност, потребителя често възприема информацията рационална за приемане и анализиране.

Източник: https://graphiste.com/ ; https://www.olyos.fr/